İyilik Tasarım Merkezinin çalışma alanları, bireyin ve dolayısıyla toplumun iyiliğine esas teşkil etmesini istediğimiz “Fiziksel İyilik”, “Zihinsel İyilik” ve “Ruhsal İyilik”tir. Bununla birlikte bu üç alan birbirinden tamamen ayrı değildir, bu nedenle de birbirini doğrudan etkiler ve bu alanlar arasındaki denge hali kişiyi iyiye ve iyiliğe yöneltir.

Çalışma Alanları
Beden, zihin ve ruhun birlikteliği...
01

Fiziksel İyilik

Fiziksel İyilik, bireylerin bedensel sağlığını, çevreyi ve dünyayı iyileştirmeye yönelik çalışmaları kapsar. İyilik Tasarım Merkezi bu noktada sağlıklı beslenme, doğal yaşam, geri dönüşüm, doğal kaynakların bilinçli kullanımı vb. gibi iyiliği arttırmayı ve yaymayı hedefleyen çalışmalar yürütür.

Zihinsel İyilik
02

Zihinsel İyilik

Zihinsel İyilik çalışma alanı kişinin zihninin, olaylara ve durumlara yaklaşımının iyileştirilmesinin hedeflendiği bir çalışma alanıdır. İyilik Tasarım Merkezi, teknolojinin ilerlemesi sonucu kolay ulaşılabilir ve bu nedenle kaynağı belli olmayan bilginin sebep olduğu kirliliğe karşı kritik ve analitik düşünmeyi teşvik eden çalışmalar yürütür. Ayrıca herhangi bir konuda karar verirken iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı ayırt etme becerilerinin kazandırılmasına yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütür.

Ruhsal İyilik
03

Ruhsal İyilik

Ruh, zihin ve beden insanın birbirinden ayrılmaz üç yönüdür. Bu üç alanın herhangi birine yönelik yapılacak bir faaliyet diğerlerini doğrudan etkiler. Kişinin iç dengesini temin etmek ve korumak kişiyi bu üç yönden desteklemekle mümkündür. İyilik Tasarım Merkezi, ruhsal iyiliği amaçladığı çalışma alanı ve diğer çalışma alanlarıyla birlikte bireyin iç huzuruna erişmiş dengeli bir birey olmasına, varoluşunu anlamlandırmasına, sahip olduğu değerleri hatırlamasına ve toplum için değer üretebilmesine katkı sağlamayı hedefler